Um.

I’m the Keynote Speaker!

RAD!!! Truly-Mrs. P.